PSPCommunity.org ورود | ثبت نام | كمك

بيشترين بازديد شده

مرورکردن بر اساس برچسب

تمام برچسب ها » Record Management   (RSS)
برچسب دیگری برای فیلتر کردن وجودندارد.
مدیریت رکوردها در شیرپوینت 2010
یکی از مهم ترین استفاده های شیرپوینت استفاده از ویژگی مدیریت رکوردها در آن میباشد در اینجا راه اندازی تصویری و سریع یکRecord Center در شیرپوینت 2010 به تصویر کشیده است : http://blogs.msdn.com/mcsnoiwb/archive/2009/11/05/sharepoint-2010-records-management.asp بيشتر