PSPCommunity.org ورود | ثبت نام | كمك
طراحی فرم ورود به صورت دلخواه

شاید واسه شما هم پیش اومده باشه که نیاز داشته باشین فرم ورود را به صورت دلخواه طراحی کنید .

برای این کار می تونید مراحل زیر را دنبال کنید .

1.         یک پروژه جدید از نوع “Empty SharePoint Project” در Visual Studio 2010  ایجاد کنید .

 

2.         گزینه Deploy as Server Farm solution را انتخاب کنید .

3.         یک آیتم جدید از نوع Application Page به برنامه اضافه کنید .

 (Solution Explorer -> New item -> Application Page ->  Custom Login page)

4.         تغییرات زیر را در کد اعمال کنید .

           تگ های asp: Content  ID="Content1" runat="server" را از CustomLogin.aspx حذف کنید .

           DynamicMasterPageFile="~masterurl/default.master" را از تگ @Page Register حذف کنید.

           فرم مورد نظر را در Html طراحی کنید .

5.         فایل Microsoft.SharePoint.IdentityModel .DLL  را از مسیر زیر به reference برنامه اضافه کنید.

.\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SharePoint.IdentityModel\14.0.0.0__71e9bce111e9429c \Microsoft.SharePoint.IdentityModel.dll

6.         using Microsoft.SharePoint.IdentityModel را به   CustomLogin.aspx.cs اضافه کنید .

7.         LayoutsPageBase را به System.Web.UI.Page تغییر دهید .

8.         کد زیر را به رویداد کلید Login button اضافه کنید .

bool status = SPClaimsUtility.AuthenticateFormsUser(

                    Context.Request.UrlReferrer,

                    UserName.Text,

                    Password.Text);

    if (!status)// if auth failed

    {

        lblError.Text = "Wrong Userid or Password";

    }

    else //if success

    {               

        Response.Redirect("http://MySite"); //Use site url

       

    }

9.         برنامه را اجرا کنید .

10.        بعد از Deploy کردن پروژه یک پوشه در مسیر زیر ایجاد می شود .

.\MicrosoftShared\webserverextensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\CustomLoginPageFBA

11.        custom page URL  را تغییر دهید .

           Central Administration.

           در Application Management سایت مورد نظر را انتخاب کنید .

           بر روی Authentication Provider کلیک کنید .

           Zone را انتخاب کنید .

           در قسمت Sign In Page URL  آدرس را تغییر دهید .

موفق و موید باشید .

تغییر متن/لینک "آیتم جدید" در نما

شاید واسه شما هم پیش اومده باشه که نیاز داشته باشین متن (آیتم جدید) و یا لینک آن را به یک صفحه خاص به غیر از NewForm تغییر دهید. با استفاده از SPD به راحتی می توانید آن را تفییر دهید.Smile

·         SharePoint Designer 2010 را باز کنید.

·         لیست مورد نظر را باز  کنید  سپس نمای مورد نظر را انتخاب کنید.

·         به Design mode رفته و وب پارت مورد نظر را انتخاب کنید.

·         در نوار  Design و بخش Toolba r از منوی کشویی option گزینه Summary Toolbar  را انتخاب کنید. حال شما می توانید (آیتم جدید) را مشاهده کنید .

·         (مورد جدید) را انتخاب کنید , گزینه Hyperlink option را کلیک کنید . در پنجره باز شده می توانید متن و لینک آن را تغییر دهید .